SBTi on hyväksynyt Logitrin päästövähennystavoitteet

Kansainvälisesti arvostettu ja globaalisti toimiva Science Based Targets initiative (SBTi) ohjaa yrityksiä toimimaan ympäristövastuullisesti. Logitrin tekemät ratkaisut logistiikan kehittämiseksi yhä ympäristöystävällisemmäksi vakuuttivat SBTi:n, ja Logitri valittiin nyt osaksi kestävän kehityksen mukaisten arvojen pohjalta toimivaa aloitetta.

Science Based Targets initiative (SBTi) arvioi Logitrin toiminnalleen asettamat päästövähennykset ja ilmastotavoitteet ja piti niitä asettamiensa ehtojen osalta hyväksyttävinä. Logitrin pitkäjänteinen työ ympäristövastuullisen logistiikan edistämiseksi saikin näin kansainvälisesti arvostetun toimijan tunnustuksen.

Yrityksien ympäristövastuullisia tavoitteita ja toimintaa arvioiva Science Based Targets initiative on syntynyt ilmastoraportointiin keskittyvän CDP:n, YK:n Global Compactin, World Resources Instituten ja World Wide Fund for Nature -järjestön yhteistyönä. Aloite ohjaa yritykset päästöjen vähennyspolulle, joka on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa. SBTi:n pyrkimyksenä on saada yritykset mukauttamaan toimintaansa tavoilla, jotka riittävät rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. 

“Olemme todella tyytyväisiä Logitrin tultua hyväksytyksi SBTi:hin”, Logitrin toimitusjohtaja Jarno Hanhinen iloitsee. “SBTi:n mukainen toiminta edellyttää logistiikan alan yritykseltä edelläkävijyyttä ympäristöasioihin liittyvissä valinnoissa ja arvoissa, minkä lisäksi ympäristövastuullisuuden huomioimisen on muodostettava uskottava runko yrityksen toiminnalle.”

Yhä useammat yritykset haluavat olla mukana aloitteessa

SBTi on kansainvälisesti arvostettu ja toimintansa puolesta vakuuttavin ympäristöaloite, onhan sen perustajajäsenten joukossa painoarvoltaan varsin huomattavia toimijoita. Siksi se onkin vakiinnuttanut nopeasti asemansa uskottavimpana aloitevaihtoehtona. Tämä on havaittu kattavasti yritysten parissa, sillä vuodesta 2015 lähtien maailmanlaajuisesti yli 7000 yritystä on
liittynyt SBTi:hin tieteeseen perustuvan ilmastotavoitteen asettamiseksi ja määrä kasvaa jatkuvasti. Suomalaisia yrityksiä on tällä hetkellä hyväksytty aloitteeseen 109 ja tämäkin lukema kasvaa koko ajan.

Science Based Targets initiative on asettanut jokaiselle alle 500 henkeä työllistävälle yritykselle samat ehdot, jotka määrittävät päästövähennyksiin on sitoutumisen asteen. Logitri on tehnyt vastuullisia valintoja jo useiden vuosien ajan, hyödyntämällä viimeisimpiä teknisiä innovaatioita ja nykyaikaisia toimintatapoja sekä omaksumalla tulevaisuuden käytäntöjä jo tänään. Nämä toimet ovat luoneet erinomaiset edellytykset toteuttaa vihreitä arvoja logistiikassa ja viedä Logitrin toimintaa eteenpäin ympäristövastuullisuutta yhä voimakkaammin korostaen. Tämä on myös pohjustanut sitä, että Logitri on täyttänyt SBTi:n sille asettamat hakukriteerit.

“SBTi:hin ei liitytä noin vain, vaan se edellyttää, että monien asioiden on oltava kunnossa ympäristövastuullisen toiminnan osalta”, Hanhinen painottaa. “CHG-laskennan tulee olla validoituna SBTi:n toimesta ja vuosittain raportoitavien tavoitteiden on osoittauduttava riittävän kunnianhimoisiksi ja luotettavasti todennettaviksi.”

SBTi on logistiikan tulevaisuutta

SBTi:tä toteutetaan käytännössä tekemällä ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja kaikkeen yrityksen toimintaan liittyen. Logistiikan alalla toimivalta yritykseltä tämä edellyttää sellaisia johdonmukaisia ja määrätietoisia valintoja, joita voidaan pitää jatkuvasti yhä vihreämpään tulevaisuuteen suuntautuvina. Logitri on erittäin motivoitunut edistämään ympäristövastuullisuutta niin oman toimintansa kuin koko logistiikan alan osalta – niin tänään kuin huomennakin.

“Me haluamme olla julkisesti mukana ilmastotalkoissa” Hanhinen toteaa. “Kun tavoitteet ovat julkisia, on niitä myös noudatettava tinkimättömästi kaikissa tekemissämme valinnoissa.”

Ilahduttavaa on se, että logistiikan palveluita tarvitsevat yritykset ovat yhä merkittävämmissä määrin ympäristövastuullisia. Tämä ohjaa koko logistiikan alaa voimakkaammin ympäristöystävällisten teknologioiden ja käytäntöjen omaksumiseen ja hyödyntämiseen.

Monet logistiikan palveluita käyttävät yritykset ovat liittyneet Logitrin tavoin SBTi:hin ja haluavat kumppaniensakin olevan mukana oikeita asioita uskottavasti ajavassa aloitteessa. Kehitys onkin menossa Hanhisen mukaan hyvää vauhtia oikeaan suuntaan.

“Tulevaisuudessa SBTi:n mukaisten tavoitteiden täyttäminen tulee varmasti alalla toimimisen edellytykseksi”, Hanhinen arvioi aloitteen toteutumista jatkossa logistiikan piirissä.