Biokaasun hyödyntäminen logistiikassa

Logitri on etsinyt jatkuvasti uusia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia tapoja ja ratkaisuja logistiikkatoimintojensa toteuttamiseksi. Yhdeksi toimivaksi energiamuodoksi Storemen Logistics Oy:n kuljetuskaluston liikuttamiseen valikoitui jo useita vuosia sitten biokaasu, joka on fossiilisia polttoaineita huomattavasti ympäristöystävällisempi polttoaine.

Logistiikka-alalla on viime vuosina noussut vahvasti esiin ympäristöystävällisempien kuljetusratkaisujen tarve. Kasvava huoli ilmastonmuutoksesta ja ympäristön saastumisesta on saanut yritykset etsimään vihreämpiä vaihtoehtoja perinteisille polttoaineille. Biokaasun hiilijalanjälki on peräti 90 % fossiilisia polttoaineita pienempi, ja polttoainekustannuksetkin ovat muita vaihtoehtoja maltillisemmat. Siksi biokaasu onkin hyvin kiinnostava energiamuoto logistiikan alan yrityksille – Logitri ja Storemen Logistics Oy mukaan lukien.

Logitri ja Storemen Logistics Oy ovat ottaneet biokaasun laajalti käyttöön

Storemen Logistics Oy:n kuljetuskalustosta on tällä hetkellä reilu 45 % biokaasulla liikkuvia, ja sähköä käyttää 9 %. Ensimmäiset kaksi biokaasuautoa aloittivat liikennöintinsä vuonna 2022, näistä yksi kulkee LBG- ja toinen CBG- kaasulla.

“Yhdistelmäajoneuvoissamme käytetään Gasumilta hankkimaamme nesteytettyä LBG-biokaasua ja jakeluautoissa, eli keski-raskaissa kuorma-autoissa, paineistettua CBG-biokaasua”, Logitrin toimitusjohtaja Jarno Hanhinen kertoo.

Gasum valikoitui Logitrin yhteistyökumppaniksi etenkin sen laajan jakeluverkoston ansiosta. Logitri on ollut tyytyväinen yhteistyön sujumiseen ja samaa mieltä on Ville Sipponen, Gasumin myyntipäällikkö.

“Kaikki on sujunut mallikkaasti ja jos oikein muistan, niin Storemen Logistics Oy:n ajoneuvoista jo yli puolet toimii uusiutuvilla energialähteillä ja loputkin tullaan korvaamaan ympäristöystävällisellä kalustolla. Logitri onkin yrityksenä todellinen edelläkävijä Suomessa näissä asioissa.”

Biokaasu on ympäristöystävällinen ratkaisu

Biokaasu on uusiutuva polttoaine, joka tuotetaan biologisesti hajoavista orgaanisista materiaaleista, kuten ruoka- ja puujätteestä sekä lannasta. Tuotantoprosessissa mikro-organismit hajottavat näitä materiaaleja anaerobisissa olosuhteissa, minkä seurauksena syntyy käyttökelpoisia kaasuja. Biokaasu on hiilineutraalia, sillä sen tuotannossa vapautuva hiilidioksidi sitoutuu uudelleen biologisessa kierrätysprosessissa.

“Biokaasu tuotetaan mädättämällä biojätettä suurissa säiliöissä noin kolmen viikon ajan”, Sipponen kuvailee tuotantoprosessia. “Lopuksi kaasu puhdistetaan poistamalla siitä epäpuhtauksia ja hiilidioksidia.”

Biokaasun lisäksi uusiutuvaa kaasua voidaan tehdä yhdistämällä uusiutuvaa vetyä ja hiilidioksidia. Nämä ovat niin kutsuttuja ”sähköpolttoaineita”, jotka tunnetaan nimellä eLNG.

“Lähitulevaisuudessa näitä hankkeita on vireillä myös Gasumilla, ja niiden tiimoilta on tiedossa uusia julkistuksia”, Sipponen lupaa.

Energiatiheä ja tehokas polttoaine

Biokaasu on hyvin toimiva vaihtoehto kuljetuskalustolle, sillä sen polttaminen on tehokasta, ja energiatiheys vastaa dieselöljyä. Biokaasun palamisprosessi on lisäksi puhdasta ja tuottaa vähemmän typen oksideja ja pienhiukkasia verrattuna dieselmoottoreissa tapahtuvaan prosessiin.

“Biokaasulla kulkeva kalusto on yhtä suorituskykyistä kuin fossiilisia polttoaineita hyödyntävä, sillä moottoriteho ja vääntö vastaavat täysin dieselmoottoreita”, Hanhinen toteaa.

Biokaasun käyttäminen logistiikassa ei edellytä merkittäviä muutoksia käytännön toimintatapoihin. Ainoa merkittävä ero liittyy autojen tankkaamiseen, mikä poikkeaa dieselautoista. Toinen selvästi havaittava erovaisuus on se, miten biokaasulla toimiva auto on selvästi hiljaisempi kuin fossiilisia polttoaineita käyttävä auto. Tämä vähentää melusaastetta ja tekee etenkin kaupunkiympäristöissä liikkuvista biokaasuautoista sangen houkuttelevan vaihtoehdon.

Biokaasun saatavuus paranee jatkuvasti

Yksi haaste biokaasun laajemmassa käytössä logistiikan alalla on käytettävissä oleva infrastruktuuri ja biokaasun saatavuuden kehittäminen. Biokaasun tankkausasemia on toistaiseksi vähemmän kuin perinteisiä polttoaineita tarjoavia asemia, mutta niiden määrä kasvaa jatkuvasti. Yritykset ja hallitukset ympäri maailmaa ovat investoineet biokaasun infrastruktuurin kehittämiseen, minkä voikin katsoa parantavan saatavuutta niin Suomessa kuin rajojemme ulkopuolella.

Suomessa biokaasun jakelusta huolehtii kaksi yritystä; Gasum ja St1. Näistä Logitrin yhteistyökumppaniksi valikoitui Gasum etenkin sen laajan jakeluverkoston ansiosta, jota onkin kehitetty määrätietoisesti jo useiden vuosien ajan.

“Gasum avasi ensimmäiset liikennekaasun tankkausasemat vuonna 2005, jolloin näillä asemilla myytiin maakaasua. Biokaasun myynti aloitettiin vuonna 2016”, Sipponen kertoo.

Biokaasun käyttö tulee kasvamaan tulevaisuudessa

Biokaasun hyödyntäminen logistiikassa lisääntyy jatkuvasti, mikä edistää alan kehitystä ja investointeja biokaasun infrastruktuuriin. Tämä tarjoaa yhä enemmän kilpailukykyisiä ratkaisuja kuljetusyrityksille.

“Vaikka biokaasun osuus kokonaiskulutuksesta onkin vielä pieni, ovat sen käyttömäärät uudessa kalustossa kohtuulliset ja yleistyvät kovalla vauhdilla”, Sipponen toteaa.

Biokaasun suosion kasvuun vaikuttaa logistiikan alan yritysten kasvava ympäristötietoisuus, mutta myös se, että biokaasun energiasisältö on suurempi kuin dieselin, minkä ansiosta saavutetaan kustannussäästöjä. Biokaasun kilpailukyky perinteiseen dieseliin verrattuna onkin hyvä ja uusiutuvaan dieseliin verrattuna suorastaan erinomainen. Sipponen uskookin biokaasun löytävän tiensä yhä useamman auton tankkiin.

“Raskaan kuljetuskaluston puolella biokaasu tulee yleistymään, sillä se on helpoin ja nopein tapa vähentää päästöjä. Useat kyselytutkimukset viittaavatkin biokaasun lisääntyvän raskaassa liikenteessä.”

Lähijakeluautot siirtynevät Sipposen käsityksen mukaan sähköön, mutta myös biokaasu on varteen otettava vaihtoehto. Runkoliikenteessä sähkö tulee tuskin olemaan uskottava ratkaisu, vaan tulevaisuudessa raskaalla liikenteellä tulee olemaan useita eri käyttövoimavaihtoehtoja.

Biokaasun ympäristöystävällisyys, kustannushyödyt ja saatavuuden kasvu tekevät siitä hyvän vaihtoehdon yrityksille, jotka haluavat vähentää ympäristövaikutuksiaan ja samalla parantaa liiketoimintansa kannattavuutta. Biokaasulla voi olla hyvinkin keskeinen rooli logistiikan alalla, näin uskoo myös Logitrin Jarno Hanhinen.

“Storemen Logistics Oy panostaa jatkossakin ympäristöystävälliseen kuljetuskalustoon. Käyttövoimana hyödynnetään biokaasua tai sähköä, riippuen kuljetustehtävästä. Ympäristön hyvinvoinnin kannalta sähkö on jossain määrin houkuttelevampaa, mutta  latausverkoston rajoittunut kattavuus asettaa haasteita sen osalta, miten pitkälle kuorma voidaan viedä. Siksi biokaasu onkin järkevä ratkaisu.”